Privacy Policy(Ochrana osobních údajů)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michal Bureš, IČ: 29010519, se sídlem Havelská 500/25, 110 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  • Jméno a příjmení: Michal Bureš
  • IČ: 29010519
  • Adresa: Havelská 500/25, 110 00 Praha 1
  • Email: bures@hooters.cz
  • Telefon: +420 723 237 807
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a prostřednictvím kontaktního formuláře.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jsou nezbytné pro rezervaci stolu v restauraci. Jedná se o jméno, telefon a email. Tyto údaje slouží pouze ke komunikaci související s rezervací stolu, správce s nimi dále nepracuje.

3. Správce zpracovává Vaše osobní a kontaktní údaje pro marketingové účely, v případě udělení souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

4. Prostor provozovny správce je monitorován kamerovým systémem se záznamem za účelem ochrany zdraví a majetku osob.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. (dále jen “Plnění smlouvy”) – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 • Váš souhlas se zpracováním za účelem poskytování přímého marketingu (zasílání obchodních sdělení) podle č. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení objednávky či rezervace u stolu, zasílání obchodních sdělení a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při rezervaci či objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení těchto úkonů
 • ochrana zdraví a majetku osob, které se pohybují v prostorách provozovny správce

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • V případě poptávky osobní údaje obsažené ve formuláři spravujeme pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky /pouze po dobu jednání o uzavření smlouvy/ nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  • V případě objednávky po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů. (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
  • Vaše osobní údaje mohou být pro účely řádného plnění smlouvy poskytnuty osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

2.  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním
  • veškerá svá práva a žádosti uplatňujte na emailové adrese uvedené v čl. 1 odst. 2 těchto podmínek
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vyplněním kontaktního formuláře (při potvrzení emailové adresy pro zasílání obchodních sdělení) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Změnu těchto podmínek zveřejní na svých internetových stránkách. V případě poskytnutí emailové adresy pro účel zasílání obchodních sdělení, správce zašle novou verzi těchto podmínek na  Vámi uvedenou emailovou adresu.